Zasady postępowania reklamacyjnego z tytułu gwarancji uregulowane są w  szczególności w

art. 577-581 Kodeksu cywilnego oraz w dokumencie  gwarancyjnym Gwaranta. W przypadku

reklamacji z tytułu gwarancji, sklep wyłącznie pośredniczy w przekazaniu sprzętu objętego

reklamacją między Klientem i autoryzowanym punktem serwisowym Gwaranta i nie ponosi

odpowiedzialności za sposób i skutki realizacji reklamacji  gwarancyjnej.

Reklamacje z tytułu rękojmi:

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę

fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.  Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie

stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. Jeżeli

Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna  została stwierdzona przed upływem roku od

dnia wydania Towaru, to  domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili

przejścia  niebezpieczeństwa na Kupującego.

3. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez  nadmiernych

niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiony przez

Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny

od  wad lub usunięcia wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest

nieistotna.

4. Jeżeli Towar ma wadę,  Kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo

usunięcia wady.  Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na Towar wolny od

wad  lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla  Kupującego.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu  Kupującego, jeżeli doprowadzenie do

zgodności z Umową Sprzedaży Towaru  wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest

niemożliwe albo w  porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności

z Umową  Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

5. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego

usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru

żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do  zgodności z Umową

Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest  niemożliwe albo wymagałoby

nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem  proponowanym przez Sprzedającego.

6. Kupujący,  który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt

 Sprzedającego dostarczyć Towar wadliwy pod adres: LEO Roksana Marek Szczecińska 38,

75-137 Koszalin. Jeżeli ze względu na  rodzaj Towaru dostarczenie Towaru przez

Kupującego byłoby nadmiernie  utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Towar

Sprzedającemu w  miejscu, w którym Towar się znajduje.

7. Okres  rozpatrywania rękojmi złożonej przez Kupującego wynosi czternaście (14)  dni

liczonych od dnia złożenia przez Kupującego reklamacji  Sprzedającemu.

8. Jeżeli Kupujący będący  Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo

złożył  oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być  obniżona, a

Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie  czternastu (14) dni, uważa się,

że żądanie to uznał za uzasadnione.

9. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zakończeniu procesu

reklamacyjnego.

10.  Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający. W szczególności obejmuje  to koszty

demontażu i dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów oraz  ponownego zamontowania i

uruchomienia.

11.  Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej  bezzasadność, lub

brak dowodu zakupu u Sprzedającego zostanie odesłany  do Kupującego.

12. Nie stanowią podstawy rękojmi  niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru

wydawanego Kupującemu  w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju,

marki i  modelu) prezentowanym w formie graficznej, które mogą wynikać z innych

 ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników  związanych jedynie

z używaniem Internetu do zakupów. Niniejsze  postanowienie nie rodzi skutku w postaci

ograniczenia odpowiedzialności  Sprzedającego wobec Kupującego, w szczególności nie

ogranicza w żaden  sposób praw Kupującego będącego Konsumentem do odstąpienia od

umowy.

13.  Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form  rozstrzygania

sporów znajdują się pod adresem:  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

14.  Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma  internetowego

systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i  przedsiębiorcami na szczeblu

unijnym (platforma ODR). Platforma ODR  stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę

internetową z punktem  kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących

do  pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych  wynikających

z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie  usług.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.